आकाडी सनाचे खुपच महत्व गोंड संस्कृती मधे आहे,बारा सगा मध्ये एकुण 176 प्रकारची खुट पुजा gondi festival

आकाडी सनाचे खुपच महत्व गोंड संस्कृती मधे आहे,बारा सगा मध्ये एकुण 176 प्रकारची खुट पुजा gondwana


आकाडी सनाचे खुपच महत्व गोंड संस्कृती मधे आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीचा पहिलाच सन आहे.खुट पुजा आकाडा कोया पांडुम या दिवशी डंडारीचा आकाडा ही तयार करतात व तिथुनच डंडारीची सुरुवात करतात. तसेच खुट पुजा ही करतात गोड संस्कृती मध्ये एक ते बारा सगा मध्ये एकुण 176 प्रकारची खुट पुजा gondi festival करण्याची प्रथा आहे.ते मी आपणास सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.

176 प्रकारची खुट पुजा

1)अन्नखुट= अन्नशक्ति
2)धनखुट= धन शक्ति
3)मानखुट=मनुष्य शक्ति
4)माई खुट =मातृ शक्ती
5)चीडी खुट =पक्षांची शक्ति
6)मिच्चो खुट =विंचु ची शक्ति
7)तोडी खुट =माती ची शक्ती
8)कासोखुट =कासवाची शक्ति
9)खण्डेराखुट=मेघनाथ ची शक्ति
10)मुठवा खुट =गुरू ची शक्ति
11)होलराय खुट=गोधन शक्ति
12)हिंगू खुट =हींग ची शक्ति
13)मोडी खुट =मेंढी ची शक्ति
14)जुगा खुट =रेडियम धातु ची शक्ति
15)महेदा खुट =युरेनियम धातु ची शक्ती
16)कंजीरा खुट =जीरा ची शक्ति
17)जुगा खुट =कोल्हा शक्ति
18)नय खुट =कुत्रा ची शक्ति
19)वरकाड खुट =मांजर शक्ति
20)हेरमी खुट =भैसा शक्ति
21)सुका खुट=जस्त धातू शक्ति
22)रेका खुट =राँगा ची शक्ती
23)मेका खुट =एल्युमीनियम शक्ति
24)नरियम खुट =मेंगनीज शक्ति
25)दैत खुट =जीवन दायनि शक्ति
26)मैत खुट =मरण शक्ति
27)गाडरी खुट =कीटक शक्ति
28)नसी खुट =धुन शक्ति
29)मुसी खुट =आळी शक्ति
30)विसी खुट =माशी शक्ति
31)नुल्ले खुट =मच्छर शक्ति
32)पुल्ली खुट=वाघ शक्ति
33)भुजंग खुट =नाग शक्ति
34)तडास खुट =सांप शक्ति
35)पडकी खुट =ऊ कीटक शक्ति
36)मुठ खुट =वनस्पती ग्रहाची शक्ति
37)भुवान खुट =पृथ्वी ची शक्ति
38)येर खुट =जल शक्ति
39)अद्दिटिया खुट=तेज शक्ति
40)पोकराल खुट= आकाश शक्ति
41)माटिया खुट=वायु शक्ति
42)सुक्कम खुट=तारे शक्ति
43)सल्ला खुट=पिता शक्ति
44)गांगरा खुट=माता शक्ति
45)मुरा खुट=गाय जनावर शक्ति
46)लेलेंज खुट=चंद्र ग्रह शक्ति
47)सुर्वा खुट=बुधग्रह शक्ति
48)नीलु खुट=शुक्र ग्रह शक्ति
49)पुर्वा खुट =सुर्य ग्रह शक्ति
50)आरू खुट=शनि ग्रह शक्ति
51)मेरु खुट =अरुण ग्रह शक्ति
52)भस्सु खुट=वरुण ग्रह शक्ति
53)पुयार खुट= अवांतर ग्रह शक्ति
54)शिल्का खुट=ग्रह शक्ति
55)मासुल खुट= अजगर साप शक्ति
56)मीन खुट=मासोळी शक्ति
57)ऊरूम खुट=घोरपड शक्ति
58)भुरसा पुंडीखुट=गीरगीट शक्ति(डोक्के)
59)घोंगी खुट=घोंगा जन्तु शक्ति
60)डोक्के खुट=छिपकली शक्ति(पाल)(कुदुर डोक्के)
61)झिंगा खुट=झिंगा शक्ति
62)मोगडाल खुट=मगर शक्ति
63)पन्ने खुट=मेंढक शक्ति
64)गेंडुर खुट=गांडूळ शक्ती
65)सुरी खुट=धान माशी शक्ति
66)जिरोला खुट=भौरा शक्ति
67)फिपोली खुट=फुलपाखरू शक्ति
68)मोंगसा खुट=डास शक्ति
69)पत्ते खुट= मुंगी शक्ती
70)गेचोडी खुट=गेचोडी शक्ति
71)घोगाल खुट=झिंगुर शक्ति
72)टीडी खुट=टिड्डी शक्ति
73)फापे खुट=तिलचड्डा शक्ति
74)मांजो खुट=काजवा शक्ति
75)कट कुर खुट=पंतग शक्ति
76)घमरा खुट=धार्म्मरा माशी शक्ति
77)काळाल विसी खुट= मध माशी शक्ति
78)मुराविसी खुट=गोम्माशी शक्ति
79)एल्ली खुट= उंदिर शक्ती
80)सुहसुली=चूचूंद्री शक्ति
81)गदाल खुट=गाढव शक्ति
82)नय खुट=कुत्रा जनावर शक्ति
83)कोडा खुट=घोडा जनावर शक्ति
84)पद्दिखुट=डूक्कर शक्ति
85)मुर खुट=पळस वृक्ष शक्ति
86)मुंगुस खुट=मुंगुस शक्ति
87)सुर्क खुट=मंगल ग्रह शक्ति
88)बिलाल खुट=बिल्ली जनावर शक्ति
89)सारज खुट=सारस शक्ति
90)वरकाड खुट=जंगली मांजर शक्ति
91)मेंडा खुट=लांडगा जनावर शक्ति
92)घुसी खुट=घुस शक्ति
93)कोल्या खुट=कोल्हा जनावर शक्ति
94)हस्ती खुट=हाथी शक्ति
95)हटूम खुट= उंट शक्ति
96)कावाल खुट=कावळा शक्ति
97)चिरके खुट=चिरके पक्षी शक्ति
98)शिकराल खुट=गरुड शक्ति
99)नलघोंग खुट=निळकंठ पक्षी शक्ति
100)गण्ड खुट=मनुष्य जिवांची शक्ति
101)मरा खुट=पेड पौधै वृक्ष शक्ति
102)वेली खुट=वेली शक्ति
103)खेकडा खुट=खेकडा जंतुक्ति
104)टोयकी खुट=पोपट शक्ति
105)पोयहंस खुट=राजहंस पक्षी शक्ति
106)सांडाल खुट=सांड बैल शक्ति
107)सामेर खुट=साबंर बारासींगी शक्ति
108)ध्रुव डाल खुट=घुबड शक्ति
109)कोवाल खुट=कोकीळा शक्ति
110)शेषनाग खुट=शेषनाग शक्ति
111)ढेकुण खुट = खटमल शक्ति
112)ईरुक खुट=मोह वृक्ष फुल शक्ती
113)बरेली खुट =वटवृक्षशक्ति
114)नारेल खुट=नारळ शक्ति
115)हित्तुम खुट=साल वृक्ष शक्ति
116)टेका खुट=सागवान वृक्ष शक्ति
117)आली खुट=पिंपळ वृक्ष शक्ति
118)सेला खुट=सेमर वृक्ष शक्ति
119)वेद्दुर खुट=वेळु(बांबु)वृक्ष शक्ति
120)रेला खुट=रेला वृक्ष शक्ति
121)साटो खुट= ऊस शक्ति
122)वंजी खुट=धान पिक शक्ति
123)बोरु खुट=बोरु पिक शक्ति
124)नराटी खुट=सुपारी शक्ति
125)हिर्रा खुट=हिरवे वृक्ष व फळांची शक्ति
126)टाहका खुट=बेहडा वृक्ष शक्ति
127)तुमडी खुट=टेमरी वृक्ष शक्ति
128)नल्ली खुट= आवळा वृक्ष शक्ति
129)भुय खुट=भुई लिंब शक्ति
130)कडू खुट=कडू लिंब शक्ति
131)खट्टो खुट=लिंबु वृक्ष शक्ति
132)सवोर खुट=खारा लिंबू शक्ति
133)मिठो खुट=गोड लिंबू शक्ति
134)हाई खुट=हाई लिंबू शक्ति
135)धतुरा खुट=धतुरा वृक्ष शक्ति
136)जिरो खुट=जीरा शक्ति
137)साजा खुट=साजा वृक्ष शक्ति
138)डेटुर खुट=खजुर की शक्ति
139)पिंडगू खुट=बिजली कि शक्ति
140)हिर्मांड खुट=हीरा रत्न शक्ति
141)मोती खुट=मोती रत्न शक्ति
142)ईर्माल खुट=पन्ना रत्न शक्ति
143)मनका खुट=माणिक रत्न शक्ति
144)सोनो खुट=सोना धातु शक्ति
145)झल्लार खुट=चांदी धातु शक्ति
146)कच्ची खुट=लोखंड धातू शक्ति
147)कामो खुट=तांबे धातू शक्ति
148)मोर्को खुट=पारा धातू शक्ति
149)बिसा खुट=पितळ धातू शक्ति
150)कांसो खुट=कासा धातू शक्ति
151)सिसो खुट=सिसा धातू शक्ति
152)तुर्टी खुट=फिटकरी शक्ति
153)कमका खुट=हल्दी शक्ति
154)रेशुम गाडरी खुट=रेशम किडा शक्ति
155)मुजाल खुट=बंदर जनावर शक्ति
156)कडीयामीरी खुट=काळी मिर्ची शक्ती
157)गोट सवोर खुट=शहद (मध) शक्ति
158)फँकी खुट=शहद चा शक्ति
159)लिम्मु खुट=लिंबु फळाची शक्ति
160)अमोंदो खुट=बदाम फळाची शक्ति
161)नार खुट=गावा चा शक्ति
162)जत्ता खुट=चक्की चा शक्ति
163)खांडा खुट=तलवार शक्ति
164)मर्स खुट=कुऱ्हाड चा शक्ति
165)पेनमिना खुट=देव चौंतस ची शक्ति
166)कैय सार खुट=झाडू ची शक्ति
167)सेती खुट=सुपली शक्ति
168)सोद्देल खुट=चुल शक्ति
169)पगुतल खुट=कबूतर पक्षी शक्ति
170)बगला खुट =बगळा पक्षी शक्ति
171)अडज खुट= अस्वल ची शक्ति
172)सुक्कुम गूज खुट= नक्षत्रांची शक्ति
173)कोंदा खुट=बैला ची शक्ति
174)कट्याल खुट=प्राणी मात्रांची शक्ति
175)चिवा खुट=कोंबडी च्या पिलांची शक्ति
176)गीदाल खुट=चील पक्षी(गिध्दाड)शक्ति

जय सेवा
गोंडवाना तील गण्डजिवांना माहिती मिळावी हाच निव्वळ हेतु जय सेवा प्रतिक्रिया असल्यास laxman kannake;7588424684 या नंबर वर वाट्स अँप करा.

आणखी वाचण्यासाठी खाली दिलेली लिंक वर दाबा
गोंडवाणा की नई जाणकारी पानेके लीये APP डाऊनलोड करे .
गोंडवाणा APP डाऊनलोड कैसे करे  igondi apk

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.